umow sie na wizyte 22/ 861 56 63

Warszawa - Bemowo

Mezoterapia Warszawa

Dermatologia Estetyczna
Mezoterapia

Mezoterapia ig�owa Bemowo Warszawa

Stosowany od lat, bezpieczny i zaskakuj�co skuteczny spos�b na regeneracj� sk�ry, celulit i wypadaj�ce w�osy.

Mezoterapia jest bardzo bezpiecznym zabiegiem stosowanym od lat siedemdziesi�tych, przede wszystkim w przypadku naturalnego starzenia si� sk�ry, rozst�p�w i celulitu. Sprawdza si� r�wnie� w problemach zwi�zanych z wypadaniem w�os�w.

Mezoterapi� stosuje si� na wszystkie cz�ci cia�a, szczeg�lnie za� na partie wyj�tkowo nara�one na utrat� j�drno�ci. Zabieg ma za zadanie przeciwdzia�a� starzeniu si� sk�ry, pojawianiu si� celulitu i wypadaniu w�os�w. Seria, co najmniej 4 zabieg�w, przeprowadzonych w dwutygodniowych odst�pach, zapewnia zaskakuj�co dobre rezultaty.

Nasi eksperci s� profesjonalistami w stosowaniu szerokiej gamy preparat�w

  • mezoterapia mesolis Mesolis i Mesolis+ zapewnia naturalne i skuteczne nawil�enie sk�ry dzi�ki sile glicerolu. Twoja sk�ra odzyska blask i elastyczno��! Oba preparaty s�u�� do powierzchownych wstrzykni�� s�u��cych do nawil�enia sk�ry w�a�ciwej.
  • mezoterapia restylane Restylane Vital pozwoli przywr�ci� m�odo�� Twojej sk�rze. Jest to najnowocze�niejszy preparat do zapewnienia jej hydrobalansu. Odm�adza i rewitalizuje sk�r� od wewn�trz, a efekty widoczne s� wiele miesi�cy od zabiegu.
  • mezoterapia surgilift StylAge Hydro i Hydro Max zwalczaj� oznaki starzenia nawil�aj�c sk�r� i zwi�kszaj�c elastyczno��. Dzi�ki po��czeniu aktywnych sk�adnik�w chroni sk�r� przed dzia�aniem wolnych rodnik�w i powstawaniem obrz�ki.
  • mezoterapia nctf NCTF i NCTF HA to W pe�ni biologiczna terapia rewitalizuj�ca, kt�r� mo�na stosowa� przez d�u�szy czas bez ryzyka. Dostarcza kom�rkom naturalnych sk�adnik�w od�ywczych niezb�dnych do prawid�owego funkcjonowania. Poprawa stanu sk�ry podczas podj�tej kuracji jest stopniowa,a rezultaty s� widoczne od pierwszego zabiegu.
  • mezoterapia biomimetyczna Mezoterapia biomimetyczna jest doskona�� metod� hamuj�c� proces starzenia si� sk�ry. Dostarczone bezpo�rednio do sk�ry w�a�ciwej peptydy,minera�y, witaminy i aminokwasy stymuluj� naturalne mechanizmy naprawcze sk�ry oraz powstrzymuj� dzia�anie wolnych rodnik�w. Dodatkowe dzia�anie nawil�aj�ce pomaga Twojej sk�rze zachowa� j�drno�� i elastyczno��
  • mezoterapia roller Mesoline Roller to urz�dzenie do mezoterapii kt�re zapewnia Jeszcze wi�ksz� skuteczno�� leczenia dzi�ki mikronak�uciom. Umieszczone na dysku cienkie, kr�tkie ig�y powoduj� mikronak�ucia w sk�rze, przez co zwi�kszaj� efektywno�� przenikania aplikowanych na sk�r� sk�adnik�w aktywnych.
Zabiegi mezoterapii wykonujemy w cenie 250 - 700 z�.
Zapytaj o wolny termin