zapisy telefoniczne:
Warszawa Bemowo
9.00 - 19.00
Mezoterapia Warszawa - Dermedicus
umow sie na wizyte 22/ 861 56 63
zapisy telefoniczne:
Warszawa Bemowo
9.00 - 19.00

O nas

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych

Prywatna Praktyka Lekarska Magdalena Bacz-Malinowska, ul. Popiołka 6, 01-496 Warszawa

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- przez formularz kontaktowy na stronie www.dermedicus.pl

- przez e-mail: dermedicus@dermedicus.pl

- telefonicznie: 22 861 56 63 lub 604 18 90 20

- pisemnie na adres siedziby administratora

2. Źródło danych i uzyskiwane dane

Co do zasady dane osobowe są przez Ciebie podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście, telefonicznie, poprzez zapytanie mailowe lub przez formularz kontaktowy.

3. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są twoje dane obejmujące: imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu potwierdzenia wizyty telefonicznie bądź za pośrednictwem SMS-a.

Do założenia dokumentacji medycznej przetwarzane są Twoje dane obejmujące: imię, nazwisko, płeć, PESEL lub data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia.

Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa, tj. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a odmowa podania danych osobowych może skutkować odstąpieniem od udzielenia świadczeń, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.

4. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

- aby założyć i prowadzić Twoją dokumentację medyczną,

- aby dokonać rozliczeń z Tobą (opłata za wykonaną dla Ciebie usługę medyczną, konsultację),

- wypełniać obowiązek przechowywania określonych danych zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa,

- w celu weryfikacji tożsamości przed wizytą,

- na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych (wystawiamy rachunki za wykonane przez nas usługi),

- w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością,

- realizujemy Twoje prawa jako pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia,

- kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu lub adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu wizyty lekarskiej, przypomnieć Ci o tej wizycie, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyników badań.

Podstawa prawna:

- art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

- art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem.

- art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej, będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dane służące do celów rozliczenia świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń, będą przechowywane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

6. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych dla zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują ci następujące prawa:

- dostępu do Twoich danych osobowych,

- sprostowania Twoich danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

- usunięcia Twoich danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej,

- ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowanie prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej,

- przenoszenia danych osobowych – otrzymanie od administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, abyś mógł przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe są wskazane wyżej.

8. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

9. Pliki cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych, stosujemy mechanizmy tzw. cookies, a zatem informacje generowane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które te same serwery mogą ponownie odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszej strony. Zawierają z reguły nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

Pliki cookies wykorzystywane są zazwyczaj w celu: - dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych serwisów,  szczególnie pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego z niego korzystają, w celu ulepszania ich struktury i zawartości - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wprowadzać danych uwierzytelniających, a w przypadku formularzy zamówieniowych, możliwe jest podzielenie procesu zamówieniowego na mniejsze etapy rozłożone na kilka podstron.

W większości przypadków oprogramowanie do korzystania z serwisów WWW (przeglądarka internetowa),  domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą w dowolnym momencie dokonać  zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowej chęci zamieszczenia w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym nasza strona WWW będzie mogła uzyskiwać dostęp do tych informacji przy kolejnej wizycie użytkownika.

Wyłączenie mechanizmów cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony WWW, zwłaszcza rezerwacji usług przez internet. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Gabinetu.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego gabinetu, a następnie wykorzystywane przez partnerów gabinetu, jednak wyłącznie w zakresie świadczenia usług oprogramowania w postaci usługi, celem zapewnienia najwyższej jakości usług.

KONTAKT
DERMedicus  Dermatolog Bemowo
DERMedicus Dermatolog Bemowo
ul. R. Popiołka 6, 01-496 Warszawa / Bemowo
(wejście od ul.Piastów Śląskich)